Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ

051 Економіка (Б)


Освітня програма: Економіка

Галузь знань: 05 соціальні та поведінкові науки

Шифр та назва спеціальності:  051 Економіка

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти та шостий кваліфікаційний рівень за Національною рамкою кваліфікацій (EQF LLL – Level 6; QF EHEA – First cycle; НРК – 6).

Ступінь вищої освіти: Бакалавр

Освітня кваліфікація:  бакалавр  з економіки

Програма спеціальності 051 «Економіка» орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців в галузі економіки та управління на рівні організацій, установ (мікроекономічному рівні), так і державних органів влади (макроекономічному рівні), які повинні об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві, розуміти суть і тенденції розвитку економіки, управління, ефективного ведення господарської діяльності на підприємстві, забезпечення його конкурентоспроможності та розвитку, прогнозувати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати, розробляти інформаційну підтримку управлінських процесів організації з використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій, розробляти та реалізовувати стратегію і тактику розвитку економіки та господарських одиниць.

Основна мета спеціальності – підготовка висококваліфікованих кадрів вищої і середньої ланки управління підприємств усіх форм власності та органів державного управління.

Сфера професійної діяльності:

«Економіка» – це сучасна спеціальність, об’єктом вивчення якої є закономірності функціонування та розвитку соціально-економічних систем та процесів, їх моделювання, прогнозування та регулювання, мотивація і поведінка економічних суб’єктів.
Економіст – це фахівець з реалізації економічної діяльності підприємства, діяльність якого спрямована на підвищення ефективності та рентабельності виробництва, якості продукції, що виробляється та освоєння нових її видів, досягнення високих кінцевих результатів при оптимальному використанні матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.
  Випускники, які здобули кваліфікацію економіста – це фахівці, які володіють сучасним економічним та креативним інноваційним мисленням й здатні:
• поглиблено аналізувати проблеми та явища в одній або декількох професійних сферах з урахуванням економічних ризиків;
• проводити економічний аналіз суб’єктів господа рювання, оцінку їхньої конкурентоспроможності;
• обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей економічних систем і процесів та оцінювати їхню ефективність;
• прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних моделей соціально-економічні процеси;
• застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки економічних звітів;
• виявляти особливості сучасної світової та національної економіки, їх інституційної структури;
• обґрунтовувати напрями соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави.  

          Універсальність професії «економіст» та попит на регіональному ринку праці дають змогу знайти роботу в різних сферах та секторах економіки, у тому числі:
• в державних установах, що займаються економічними проблемами;
• на підприємствах промислової, аграрної галузі, торгівлі;
• в організаціях та підприємствах малого, середнього та великого бізнесу;
• в фінансових організаціях (банках, податкових інспекціях, пенсійних фондах, страхових агенціях);
• в освітніх установах тощо.

Можливість працевлаштування:

 • Керівники підприємств, установ та організацій
 • Керівники основних фінансових, бухгалтерських, економічних та інші підрозділів, проектів та програм
 • Керівні працівники апарату центральних та місцевих органів державної влади
 • Керівники малих підприємств в сільському, водному господарствах, промисловості, будівництві, оптовій та роздрібній торгівлі, транспорті та зв’язку, комерційному та побутовому обслуговуванні
 • Професіонали у сфері державної служби, маркетингу, ефективності господарської діяльності, інноваційної діяльності, аудиту, бухгалтерського обліку, праці та зайнятості
 • Професіонали з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій
 • Науковий співробітник-консультант (інтелектуальна власність)
 • Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності
 • Професіонали державної служби
 • Професіонали в галузі економіки
 • Науковий співробітник-консультант (економіка)
 • Економіст, Консультант з економічних питань
 • Професіонали в галузі соціального захисту населення
 • Професіонали у сфері управління проектами та програмами
 • Фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва
 • Помічник керівника підприємства (установи, організації)

Форма навчання:

Денна. Заочна.

Термін навчання:

 • за ступенем вищої освіти «Бакалавр» – 3 роки 10 місяців (зарахування на 1 курс);
 • за ступенем вищої освіти «Бакалавр» – 2 роки 10 місяців (зарахування на 2 курс);
 • за ступенем вищої освіти «Бакалавр» – 1 рік 10 місяців (зарахування на 3 курс).

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання.

Особа має право здобувати перший (бакалаврський) рівень вищої освіти за умови наявності повної загальної середньої освіти та диплому молодшого бакалавра (диплому молодшого спеціаліста підтверджений документом державного зразка, що виданий вищим навчальним закладом II-IІІ рівня акредитації).

Приймальна комісія ВСП «Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ»

Івано-Франківська обл.,
м. Бурштин, вул. Калуська, 4
Головний корпус, кабінет 17
Тел. (03438) 46-301, 45-746. Моб. 0685785595

Електронна пошта: pk.bek.ifntung@gmail.com

Графік роботи
Понеділок-п’ятниця 09:00-17:00
Субота 09:00-13:00.

Неділя вихідний

СКРИНЬКА ДОВІРИ
Перейти

Для отримання консультацій щодо реєстрації на підготовчі курси, умов вступу та навчання звертайтесь до представників коледжу

Урядова «Гаряча Лінія»
1545

Національна «Дитяча Гаряча Лінія»

0 800 500 225 або 116111