Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ

Студентське самоврядування


 

 

Голова студентської ради Креховецька Ірина, група 2Ек-9-21

Email: krekhovetskaii@befk.ukr.education


Студентське самоврядування — це форма управління, за якої студенти на рівні академічної групи, гуртожитку, курсу мають право самостійно вирішувати питання внутрішнього управління. Головна мета діяльності органів студентського самоврядування полягає передусім у створенні умов самореалізації молодих людей в інтересах особистості, суспільства і держави.

Студентське самоврядування у колдежі є гарантованим державою правом студентів самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, віднесені до їх повноважень.

У студентському самоврядуванні беруть участь лише студенти, які навчаються у коледжі за денною формою навчання. Кожен студент має право обирати й бути обраним до органів студентського самоврядування.
Органи студентського самоврядування створюються на добровільних виборних засадах за ініціативою студентів і є складовою громадського самоврядування коледжу.

Мета і завдання органів студентського самоврядування коледжу

Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо.

Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.

Основні завдання органів студентського самоврядування:

 • захист прав та інтересів студентів;
 • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 • сприяння формуванню у студентів моральних та етичних норм, виховання патріотизму;
 • пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання вчиненню студентами правопорушень;
 • сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів;
 • сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;
 • сприяння працевлаштуванню випускників коледжу та залученню студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час;
 • забезпечення участі студентів у реалізації державної молодіжної політики;
 • спільно з відповідними службами сприяння забезпеченню інформаційної, правової, психологічної, фінансової, юридичної та іншої допомоги студентам;
 • залучення студентів у вільний від навчання час до участі в громадських роботах щодо благоустрою території коледжу та гуртожитку;
 • контроль за дотриманням правил внутрішнього розпорядку, оперативне реагування на випадки їх порушення;
 • участь у роботі стипендіальної комісії;
 • співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів;
 • співпраця з керівниками академічних груп, адміністрацією, вихователем гуртожитку.

Структура й організація роботи органів студентського самоврядування

На всіх рівнях органи студентського самоврядування є виборними. Їх формування (таємним чи відкритим голосуванням) та термін повноважень визначаються Положенням про студентське самоврядування.

Первинна структурна одиниця студентського самоврядування створюється на рівні академічної групи.

Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори або конференція студентів, які:

 • ухвалюють Положення про студентське самоврядування у коледжі, в якому визначається структура, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування, порядок звітності та інформування студентів про поточну діяльність органів студентського самоврядування;
 • формують і затверджують склад виконавчого органу студентського самоврядування та його голову (заступників), визначають термін їх повноважень;
 • розглядають найважливіші питання життєдіяльності студентів, окреслені основними завданнями органів студентського самоврядування.

Позачергова конференція (загальні збори) скликається на вимогу 10 відсотків студентів або в інших випадках, якщо це передбачено Положенням.

Голова виконавчого органу студентського самоврядування відповідного рівня:

 • організовує роботу й несе відповідальність за ефективність діяльності виконавчого органу студентського самоврядування;
 • представляє інтереси студентської громади;
 • делегує свої повноваження заступнику;
 • забезпечує організацію проведення загальних зборів або конференції студентів;
 • ініціює проведення позачергових загальних зборів або конференції;
 • має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та органів студентського самоврядування для здійснення своєї діяльності;
 • має інші права й обов’язки, передбачені Положенням про студентське самоврядування.

Секретар виконавчого органу студентського самоврядування веде протоколи засідань, веде облік виконання рішень, відповідає за документообіг.

Голова та секретар виконавчого органу студентського самоврядування відповідають за збереження документації, передачу копій адміністрації.

Засідання виконавчого органу студентського самоврядування проводяться не менше одного разу на місяць і вважаються чинними, якщо на них присутні не менше двох третин від числа обраних до їхнього складу членів. Виконавчий орган приймає рішення простою більшістю голосів.

Засідання виконавчого органу студентського самоврядування веде голова або, за його дорученням, заступник. Хід засідання фіксується протоколом, який підписується головою (заступником) та секретарем.

Права й обов’язки органів студентського самоврядування

Органи студентського самоврядування мають право:

– отримувати від адміністрації консультативну підтримку та інформацію, необхідну для виконання своїх завдань;

– звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації та отримувати відповіді щодо порушених питань;

– делегувати представників до Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і науки України.

Органи студентського самоврядування зобов’язані:

– забезпечувати дотримання прав та інтересів студентів, сприяти виконанню студентами своїх обов’язків;

– порушувати проблеми студентів перед адміністрацією;

– звітувати перед студентською громадою відповідного рівня про свою діяльність;

– сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування;

– координувати свою діяльність у коледжі з іншими студентськими об’єднаннями, осередками тощо;

– узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до Положення про студентське самоврядування та інші питання, що потребують розгляду на засіданнях колегіальних та робочих органів.

За погодженням з органом студентського самоврядування приймається рішення про:

 • відрахування осіб, які навчаються в коледжі та їх поновлення на навчання;
 • переведення осіб, які навчаються у коледжі за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб;
 • переведення осіб, які навчаються у коледжі за контрактом за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;
 • поселення осіб, які навчаються у коледжі, в гуртожиток і виселення з нього.

Права й обов’язки адміністрації коледжу щодо взаємодії з органами студентського самоврядування

 Адміністрація коледжу має право:

– отримувати інформацію про діяльність органів студентського самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);

– скликати позачергові загальні збори чи конференцію студентів у випадках недотримання органами студентського самоврядування Статуту коледжу та Положення про органи студентського самоврядування.

Адміністрація коледжу зобов’язана:

– створити умови, необхідні для ефективної діяльності органів студентського самоврядування: забезпечити приміщенням, обладнаним відповідними меблями, оргтехнікою, телефонним зв’язком, Інтернетом тощо;

– інформувати органи студентського самоврядування про важливі рішення, які стосуються життєдіяльності студентів;

– надавати за можливості інформаційну, правову, психологічну, фінансову, матеріальну та інші види підтримки для розвитку студентського самоврядування у коледжі.

Приймальна комісія ВСП «Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ»

Івано-Франківська обл.,
м. Бурштин, вул. Калуська, 4
Головний корпус, кабінет 17
Тел. (03438) 46-301, 45-746. Моб. 0685785595

Електронна пошта: pk.bek.ifntung@gmail.com

Графік роботи
Понеділок-п’ятниця 09:00-17:00
Субота 09:00-13:00.

Неділя вихідний

СКРИНЬКА ДОВІРИ
Перейти

Для отримання консультацій щодо реєстрації на підготовчі курси, умов вступу та навчання звертайтесь до представників коледжу

Урядова «Гаряча Лінія»
1545

Національна «Дитяча Гаряча Лінія»

0 800 500 225 або 116111