Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ

Теплотехнічний профіль


ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА

1.Правознавство : навч. посіб. / О. Д. Гринь, О. І. Донченко. — Одеса: Фенікс,— 206 с.

2. Правознавство: навчальний посібник, за заг. ред. С.В. Пєткова. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2020– 360 с.

ОСНОВИ ФІЛОСОФСЬКИХ ЗНАНЬ

1.Є.Р. Борінштейн (редактор), В.І. Аксьонова, З.М. Атаманюк, Н.М.Виноградова, Г.Я. Врайт, О.В. Лісеєнко, І.М. Орленко, О.Б. Петінова, Т.М. Поплавська, І.З. Скловський, М.Ф. Цибра. Філософія: Підручник. Одеса: Університет Ушинського, 2021. – 504 с.

2. Горлач М.І., Кремень В.Г., Ніколаєнко С.М., Требін М.П. та ін. Коментар до конституційних змін: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 1028 с.

3. Філософія: підручник для студентів і курсантів вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації / авт.кол.; за ред. О. В. Рябініної, Л. І. Юрченко.– Х.: Видавництво Іванченка І.С., 202 . – с.

4. Філософія [Електронний ресурс] : навч. посібник / Ю. М. Вільчинський, Л. В. Северин-
Мрачковська, О. Б. Гаєвська та ін. — Київ : КНЕУ, 2019. — 368 с.

5. Філософія: словник термінів та персоналій / В. С. Бліхар, М. А. Козловець, Л. В. Горохова, В. В. Федоренко, В. О. Федоренко. − Київ: КВІЦ, 2020− 274 с.

6. Філософія: підручник / В.С. Бліхар, М.М. Цимбалюк, Н.В. Гайворонюк, В.В. Левкулич, Б.Б. Шандра, В.Ю. Свищо. Вид. 2-ге, перероб. та доп. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2021. 440 с.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

1.Історія України : Хрестоматія / Упоряд. В.М. Литвин. — К. : Наук, думка, 2013. — 1056 с.

2. ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. Інститут історії України НАН України, 2019. НВП “Видавництво “Наукова думка” НАН України”, дизайн, 2019.

3. Скирда І. М. Історія України у визначеннях, таблицях і схемах. 10—11 кл. — Харків : Вид-во «Ранок», 2019. — 128 c. — (Серія «Рятівник 2.0»).

4. Історія України в джерелах: практикум / П. В. Мороз, І. В. Мороз, В. С. Власов [Електронне видання] – Київ. : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – 564 с.

СОЦІОЛОГІЯ

1.Наталія Черниш. Социологія. Курс лекцій. Львівський національний університет імені Івана Франка

ПСИХОЛОГІЯ

1.Москалець В. П. Загальна психологія [текст]: підручник. / В. П. Москалець. – К. Ліра–К:, 2020. – 564 с.

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

1.Кокарєв І. В. Основи економічної теорії : навч. посібник / І. В. Кокарєв. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2020. 100 с.

2. Романюк М. Д., Івасишин О. І., Репела Н. П., Татунчак Я. І. Економічна теорія: навчальний посібник для студентів ВНЗ / М. Д. Романюк, О. І. Івасишин, Н. П. Репела, Я. І. Татунчак. – Рек. МОН. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2011. – 609 с.

УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

1.Гриценко Т. Б.Г Українська мова за професійним спрямуванням. Навч. пос. – К.: Центр учбової
літератури, 2010. – 624 с.

2. Шевчук С. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник. Київ : Алерта, 2023. 536 с.

3. ДСТУ 4163:2020 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів»

4. УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС. СХВАЛЕНО Кабінетом Міністрів України (Постанова No 437 від 22 травня 2019 р.) спільним рішенням Президії Національної академії наук України (протокол No 22/10 від 24 жовтня 2018 р.)і Колегії Міністерства освіти і науки України(протокол No 10/4-13 від 24 жовтня 2018 р.)

5. Антонюк Т. М. Українська мова : навчальний посібник для студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації / Т. М. Антонюк, О. С. Стрижаковська, А. М. Авдіковська. – Чернівці : ДрукАрт, 2014. – 344 с.

6. Мацько Л. І., Кравець Л. В. Культура української фахової мови: Навч. посіб. — К.: ВЦ «Академія», 2007. — 360 с. (Альма-матер).

ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

1.Англійська мова для повсякденного спілкування; Підручник / В.К. Шпак, В.Я. Полулях, З.Ф. Кориченко та ін.; За редакцією В.К. Шпака. 4-те видання, стер. – К.: Вища шк., 2005. – 302с.-Англ., укр.

2. Top 20 Business Vocabulary Josef Essberger. Copyright Notice EnglishClub.com, Cambridge, UK
First published 2001, Revised 2011 © Josef Essberger 2011

3. Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. Довідник; ТОВ “ВП Логос-М”. Київ. 2006р.

4. Сергіна С. В. Англійська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. / С. В. Сергіна, В. В. Вракіна, В. В. Гращенкова. — Харків : ПРОМАРТ, 2019. — 256 с.

5. O. Kucherova, L. Nesterenko, T. Prisna. ENGLISH FOR NATURAL SCIENCES. Підручник. Київ 2021. Національний університет «Києво-Могилянська Академія»

ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА

1 Р.А. Шмиг, В.М. Боярчук, та ін. Інженерна комп’ютерна графіка: підручник. – Львів: Український бестселер, 2012. – 600 с.

2.Цвіркун Л.І. Інженерна та комп’ютерна графіка. AvtoCAD: навчальний посібник: М-во освіти і науки України, НТУ “Дніпровська політехніка”. – Дніпро: НТУ “ДП”,2018. – 209 с.

3.Климнюк В.Є. Інженерна і комп’ютерна графіка : навчальний посібник. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 92 с.

4.Шевченко А.В. Інженерна та комп’ютерна графіка: навчальний посібник для студентів усіх форм навчання. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 174 с.

5.В.В. Ванін. Інженерна графіка. -К. : Видавнича група BHV, 2009 -400 с.

6.А.Ф. Головчук, О.І. Кепенко. Інженерна та комп’ютерна графіка. Навчальний посібник. – К. : Центр учбової літератури. 2010. – 160 с.

Приймальна комісія ВСП «Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ»

Івано-Франківська обл.,
м. Бурштин, вул. Калуська, 4
Головний корпус, кабінет 17
Тел. (03438) 46-301, 45-746. Моб. 0685785595

Електронна пошта: pk.bek.ifntung@gmail.com

Графік роботи
Понеділок-п’ятниця 09:00-17:00
Субота 09:00-13:00.

Неділя вихідний

СКРИНЬКА ДОВІРИ
Перейти

Для отримання консультацій щодо реєстрації на підготовчі курси, умов вступу та навчання звертайтесь до представників коледжу

Урядова «Гаряча Лінія»
1545

Національна «Дитяча Гаряча Лінія»

0 800 500 225 або 116111