Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ

Електротехнічний профіль


ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА

1.Правознавство : навч. посіб. / О. Д. Гринь, О. І. Донченко. — Одеса: Фенікс,— 206 с.

2. Правознавство: навчальний посібник, за заг. ред. С.В. Пєткова. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2020– 360 с.

ОСНОВИ ФІЛОСОФСЬКИХ ЗНАНЬ

1.Є.Р. Борінштейн (редактор), В.І. Аксьонова, З.М. Атаманюк, Н.М.Виноградова, Г.Я. Врайт, О.В. Лісеєнко, І.М. Орленко, О.Б. Петінова, Т.М. Поплавська, І.З. Скловський, М.Ф. Цибра. Філософія: Підручник. Одеса: Університет Ушинського, 2021. – 504 с.

2. Горлач М.І., Кремень В.Г., Ніколаєнко С.М., Требін М.П. та ін. Коментар до конституційних змін: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 1028 с.

3. Філософія: підручник для студентів і курсантів вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації / авт.кол.; за ред. О. В. Рябініної, Л. І. Юрченко.– Х.: Видавництво Іванченка І.С., 202 . – с.

4. Філософія [Електронний ресурс] : навч. посібник / Ю. М. Вільчинський, Л. В. Северин-
Мрачковська, О. Б. Гаєвська та ін. — Київ : КНЕУ, 2019. — 368 с.

5. Філософія: словник термінів та персоналій / В. С. Бліхар, М. А. Козловець, Л. В. Горохова, В. В. Федоренко, В. О. Федоренко. − Київ: КВІЦ, 2020− 274 с.

6. Філософія: підручник / В.С. Бліхар, М.М. Цимбалюк, Н.В. Гайворонюк, В.В. Левкулич, Б.Б. Шандра, В.Ю. Свищо. Вид. 2-ге, перероб. та доп. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2021. 440 с.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

1.Історія України : Хрестоматія / Упоряд. В.М. Литвин. — К. : Наук, думка, 2013. — 1056 с.

2. ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. Інститут історії України НАН України, 2019. НВП “Видавництво “Наукова думка” НАН України”, дизайн, 2019.

3. Скирда І. М. Історія України у визначеннях, таблицях і схемах. 10—11 кл. — Харків : Вид-во «Ранок», 2019. — 128 c. — (Серія «Рятівник 2.0»).

4. Історія України в джерелах: практикум / П. В. Мороз, І. В. Мороз, В. С. Власов [Електронне видання] – Київ. : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – 564 с.

СОЦІОЛОГІЯ

1.Наталія Черниш. Социологія. Курс лекцій. Львівський національний університет імені Івана Франка

ПСИХОЛОГІЯ

1.Москалець В. П. Загальна психологія [текст]: підручник. / В. П. Москалець. – К. Ліра–К:, 2020. – 564 с.

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

1.Кокарєв І. В. Основи економічної теорії : навч. посібник / І. В. Кокарєв. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2020. 100 с.

2. Романюк М. Д., Івасишин О. І., Репела Н. П., Татунчак Я. І. Економічна теорія: навчальний посібник для студентів ВНЗ / М. Д. Романюк, О. І. Івасишин, Н. П. Репела, Я. І. Татунчак. – Рек. МОН. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2011. – 609 с.

УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

1.Гриценко Т. Б.Г Українська мова за професійним спрямуванням. Навч. пос. – К.: Центр учбової
літератури, 2010. – 624 с.

2. Шевчук С. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник. Київ : Алерта, 2023. 536 с.

3. ДСТУ 4163:2020 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів»

4. УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС. СХВАЛЕНО Кабінетом Міністрів України (Постанова No 437 від 22 травня 2019 р.) спільним рішенням Президії Національної академії наук України (протокол No 22/10 від 24 жовтня 2018 р.)і Колегії Міністерства освіти і науки України(протокол No 10/4-13 від 24 жовтня 2018 р.)

5. Антонюк Т. М. Українська мова : навчальний посібник для студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації / Т. М. Антонюк, О. С. Стрижаковська, А. М. Авдіковська. – Чернівці : ДрукАрт, 2014. – 344 с.

6. Мацько Л. І., Кравець Л. В. Культура української фахової мови: Навч. посіб. — К.: ВЦ «Академія», 2007. — 360 с. (Альма-матер).

ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

1.Англійська мова для повсякденного спілкування; Підручник / В.К. Шпак, В.Я. Полулях, З.Ф. Кориченко та ін.; За редакцією В.К. Шпака. 4-те видання, стер. – К.: Вища шк., 2005. – 302с.-Англ., укр.

2. Top 20 Business Vocabulary Josef Essberger. Copyright Notice EnglishClub.com, Cambridge, UK
First published 2001, Revised 2011 © Josef Essberger 2011

3. Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. Довідник; ТОВ “ВП Логос-М”. Київ. 2006р.

4. Сергіна С. В. Англійська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. / С. В. Сергіна, В. В. Вракіна, В. В. Гращенкова. — Харків : ПРОМАРТ, 2019. — 256 с.

5. O. Kucherova, L. Nesterenko, T. Prisna. ENGLISH FOR NATURAL SCIENCES. Підручник. Київ 2021. Національний університет «Києво-Могилянська Академія»

ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА

1 Р.А. Шмиг, В.М. Боярчук, та ін. Інженерна комп’ютерна графіка: підручник. – Львів: Український бестселер, 2012. – 600 с.

2.Цвіркун Л.І. Інженерна та комп’ютерна графіка. AvtoCAD: навчальний посібник: М-во освіти і науки України, НТУ “Дніпровська політехніка”. – Дніпро: НТУ “ДП”,2018. – 209 с.

3.Климнюк В.Є. Інженерна і комп’ютерна графіка : навчальний посібник. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 92 с.

4.Шевченко А.В. Інженерна та комп’ютерна графіка: навчальний посібник для студентів усіх форм навчання. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 174 с.

5.В.В. Ванін. Інженерна графіка. -К. : Видавнича група BHV, 2009 -400 с.

6.А.Ф. Головчук, О.І. Кепенко. Інженерна та комп’ютерна графіка. Навчальний посібник. – К. : Центр учбової літератури. 2010. – 160 с.

ЕЛЕКТРОНІКА І МІКРОСХЕМОТЕХНІКА

1. Щупляк Н.М. Основи електроніки і мікроелектроніки. Підручник.- Дрогобич 2014. – 443 с.

2. Матвієнко М. П. Основи електроніки. Підручник. Вид. 2-ге перероб. та доп.– К. Видавництво Ліра-К, 2017. – 364 с.

3. Павлов С.М. Основи мікроелектроніки. – Навч. посібник.  – Вінниця  ВНТУ, 2010. – 224 с.

4. Ковальов В.О., Телюта Р.В., Плєшков С.П. Основи електроніки та мікросхемотехніки – Навч. посібник.  – Кропивницький – РВЛ ЦНТУ, 2018.

5. Колонтаєвський Ю .П., Сосков А.Г. Промислова електроніка та мікросхемотехніка теорія і практикум. – Навч. посібник за ред. А. Г Соскова.

6. П.П. Рожков, С.Е. Рожкова. Мікропроцесорна техніка. – Харків ХНАМГ, 2008. – 116 с.

7. Поджаренко В.О., Кучерук В.Ю., Севастьянов В.М.Основи мікропроцесорної техніки. Навчальний посібник. – Вінниця.- ВНТУ, 2006. – 226 с.

8. Сенько В.І., Лисенко В.П., Юрченко О.М., Лукін В.Є., Руденський А.А. Електроніка і мікропроцесорна техніка — К.  «Агроосвіта», 2015. — 676 с.

9. Цирульник С. М. Проектування мікропроцесорних систем. Навчальний посібник С. М. Цирульник, Г. Л. Лисенко. – Вінниця ВНТУ, 2010. – 201 с.

10. Колонтаєвський Ю. П.  Мікропроцесорна техніка. – Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків  ХНУМГ. – 2016. – 78 с.

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

1. Мілих В.І. Електротехніка та електромеханіка. Підручник – – К.: Каравела, 2007.- 688 с

2. Н. П. Каргополова, А. Г. Ткачук. Електротехніка та електромеханіка. Ч. 1 «Електротехніка». Навчальний посібник для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». – Житомир: ЖДТУ, 2018. – 333 с.

3. Будіщев М.С. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка. Підручник. – Львів: Афіша, 2001. – 424 с.

4. Співак В.М., Гуржий А.М. Загальна електротехніка з основами електроніки. – Київ: КПІ, 2020. – 266 с., 155 с.

ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА І МЕХАТРОНІКА

1.Лобас Л.Г., Лобас Людм. Г. Теоретична механіка: Підручник для студентів вищих технічних навчальних закладів / Л.Г. Лобас, Людм.Г. Лобас. – К.: ДЕТУТ, 2008. –  406 с.

2. Кравцов М.К., Неко В.І.,Резніченко М.К., Романенко В.П. Технічна механіка. Частина І. Теоретична механіка. Навчальний посібник.- Харків: 2007. – 142 с., 4ер..

3. Шпачук В. П. Технічна механіка: навчальний посібник (для студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології») / В. П. Шпачук, М. С. Золотов, В. О. Скляров; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2015. – 277 с.

4. Шпачук В. П. Технічна механіка. Конспект лекцій: (для студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) / В. П. Шпачук, В. О. Скляров; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 179 с.

5. Сучасні електромехатронні комплекси і системи : навч. посібник / Т. П. Павленко, В. М. Шавкун, О. С. Козлова, Н. П. Лукашова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. –116 с.

ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ

1.Андерсон О. А. та ін. Біологія і екологія: підруч. для 11 кл. закладів загальної середньої освіти: рівень стандарту/О. А. Андерсон, М. А. Вихренко, А. О. Чернінський, С. М. Міюс. – К. : Школяр, 2019. – 216 с. : іл.

2. Царенко О.М. Основи екології та економіка природокористування. Курс лекцій. Практикум: Навчальний посібник / Царенко О.М., Нєсвєтов О.О., Кадацький М.О. – 3-є вид. перероб. і доп. – Суми: Університетська книга, 2018. – 592 с.

3. Царик Л.П. Екологія: Підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. Рівень стандарту, академічний рівень / Л.П. Царик, П.Л. Царик, І.М. Вітенко. – 2-ге вид. – К.: Генеза, 2012. – 96 с. – іл.

4. Остапченко Л.І. Біологія і екологія (рівень стандарту) : підруч. для 11‐го кл. закл. заг. серед. освіти / Людмила Остапченко, Павло Белан, Тарас Компанець, Станіслав Рушковський. – Київ: Генеза, 2019. – 208 с.: іл.

5. Соболь В. І. Біологія і екологія (рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. закл. заг. серед. освіти / В. І. Соболь. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2019. – 256 с. : іл.

ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

1.В. Ц. Жидецький. Основи охорони праці. Підручник. Львів.  Афіша. – 2004.

2. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. За редакцією Гандзюка М.П – К., Каравела, 2004. – 408с.

3. Зеркалов Д.В. Охорона праці в галузі: Загальні вимоги. Навчальний посібник. – К.: “Основа”. 2011. – 551с.

4. Безпека життєдіяльності [текст] : підручник. / [О. І. Запорожець, Б. Д. Халмурадов, В. І. Применко та ін.] – К. : «Центр учбової літератури», 2013. 448 с.

5. Кіт Л. Я. Основи рятування і збереження життя людини, яка перебуває у невідкладному стані : навч. посібник / Л. Я. Кіт, Н. В. Наливайко. − Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 132 с.

6. Основи професійної безпеки та здоров’я людини : підручник / В. В. Березуцький [та ін.] ;
під ред. проф. В. В. Березуцького. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. – 553 с.

7. Атаманчук П. С., Мендерецький В. В., Панчук О. П. Чорна О. Г. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 276 с.

Приймальна комісія ВСП «Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ»

Івано-Франківська обл.,
м. Бурштин, вул. Калуська, 4
Головний корпус, кабінет 17
Тел. (03438) 46-301, 45-746. Моб. 0685785595

Електронна пошта: pk.bek.ifntung@gmail.com

Графік роботи
Понеділок-п’ятниця 09:00-17:00
Субота 09:00-13:00.

Неділя вихідний

СКРИНЬКА ДОВІРИ
Перейти

Для отримання консультацій щодо реєстрації на підготовчі курси, умов вступу та навчання звертайтесь до представників коледжу

Урядова «Гаряча Лінія»
1545

Національна «Дитяча Гаряча Лінія»

0 800 500 225 або 116111