Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ

Економічний профіль


БАНКІВСЬКА СПРАВА

Прокопенко І. Ф., Ганін В. І., Соляр В.В. Основи банківської справи: навч. посіб.  Київ: Центр навчальної літератури, 2005.  410 с.

2  Романова М.І., Устюгова Ж.В. Основи банківської справи: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2007.  168 с.

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

Череп А.В., Андросова О.Ф. Банківські операції: навч. посіб. Київ: Кондор, 2007. 410 с.

Демчук Н.І.,  Довгаль О.В., Владика Ю.П. Банківські операції: навч. посіб. Дніпро: Пороги, 2017.  460 с.

Дзюблюк О.В. Банківські операції: підруч. Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка», 2009.  696 с.

Снігурська Л.П. Банківські операції і послуги: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.  Київ: МАУП, 2006.  456 с.: іл.

5 Рябініна Л.М., Няньчук Н.Ю., Ухлічева Л.І. Банківські операції: навч. посіб.  Одеса: ОДЕУ, 2011.  536 с.

6. Банківська система: навчальний посібник. Ситник Н.С., Стасишин А.В. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 580 с.

7. Банківські операції: навчальний посібник. / Н.І. Демчук, О.В. Довгаль. – Дніпро: Пороги, 2017. – 462 с.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Давидюк Т.В. Бухгалтерський облік: навч. посіб. Харків: Видавничий дім «Гельветика», 2016.  392 с.

Білоусько В.С., Бєлєнкова М.І. Теорія бухгалтерського обліку: навч. посіб. 2-ге вид.  Київ: Мета, 2002.  240 с.: іл.

3. Н.Є. Скоробогатова. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во “Політехніка”, 2017. – 248 с.

4. І.Б. Садовська, Т.В. Божедаркін. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. – К. : “Центр учбової літератури”, 2013. – 688 с.

5. Зінченко О.В., Радіонова Н.Й. Бухгалтерський облік в схемах і таблицях: навчальний посібник. – Київ: “Центр навчальної літератури”, 2017. – 340 с.

6. Р. Ф. Бруханський. Бухгалтерський облік. Підручник. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 480 с.

БЮДЖЕТНА СИСТЕМА

Шевчук І.Л., Черепанова В.О., Ставерська Т.О. Бюджетна система: навч. посіб. 2-ге вид., перероб. і допов. Харків: Видавець Іванченко І.С., 2015.  284 с.

Говорушко Т.А. Бюджетна система: навч. посіб. Львів: «Магнолія 2006», 2014.  296 с.

Федосов В.М., Юрій С.І. Бюджетна система: підруч. Київ: Центр учбов. літератури; Тернопіль: Екон. думка, 2012.  871 с.

4  Юрій С.І.,  Дем’янишин В.Г., Кириленко О.П. Бюджетна система: підруч. Тернопіль: ТНЕУ, 2013.  624 с.

Хомутенко В.П. Бюджетна система: навч. посіб. Одеса: Видавництво Бартєнєва, 2014.   392 с.

6. Ярошевич Н.Б. Бюджетна система: Практикум: Навчальний посібник. – Львів: “Новий світ-2000”, 2019. – 400 с.

7. Зубенко В.В. Сучасна бюджетна система: правила та процедури. Навчальний посібник; ІБСЕД. Проект “Зміцнення фінансової ініціативи (ЗМФІ – ІІ) впровадження”. – К., 2017. – 184 с.

ГРОШІ ТА КРЕДИТ

Дудченко М.М., Єрешко Ю.О., Шечук О.А. Гроші та кредит. Конспект лекцій. Київ. КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2018.

Дзюблюк О. В. Гроші та кредит: підруч.  Тернопіль: ТНЕУ, 2018.  892 с.

3 Дем’яненко О.М., Передерієнко Н.І. Фінанси, гроші та кредит: посіб.   Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 32 с.

Голюк В.Я. Фінанси, гроші та кредит: навч. посіб.  Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. 340 с.

5. Іванчук Н.В. Гроші та кредит: навчальний посібник. Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2021. 332 с.

6. П’ятак Т.В., Власова Н.О. Гроші і кредит: навчально-методичний посібник для самост. вивч. дисц. Харків: Видавець Іванченко І.С., 2016. – 182 с.

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Шевченко Л.С. Економіка підприємства: навч. посіб. Харків: Нац. ун-т «Юрид. акад. України  ім. Ярослава Мудрого», 2011.  208 с.

2  Іванілов О.С. Економіка підприємства: підруч. Київ: Центр учбової літератури, 2009.  728 с.

Бойчик І.М.  Економіка підприємства: підруч. Київ: Кондор, 2016.  378 с.  

4. Романенко Н.В., Кожемякіна Т.В., Пічик К.В. Економіка підприємства: Навчальний посібник. – Київ – НаУКМА, 2018. – 343 с.

ПОДАТКОВА СИСТЕМА

Тимченко О. М. Податкова система України: тренінг-курс: навч. посіб. Київ: ДННУ “Акад. фін. управління”, 2012.   656 с.  (Серія “Бюджетна і податкова системи: методологія, організація, навчання”).

Хлівний В.К. Податкова система: навч.- метод. посіб.  Київ: КНЕУ, 2014.  372 с.

3 Грідчіна М.В., Тропіна В.Б., Варениченко Л.Л. Податкова система: навч. посіб.  Київ: МАУП, 2007.  160 с.

Гречко А.В. Податкова система: конспект лекцій: навч. посіб. Київ:  КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018.  171 с.

Баранова В.Г. Податкова система: навч. посіб. Одеса: ВМВ, 2014.  344 с.

6. Семиног А.Ю., Пахненко О.М., Бричко М.М. Податкова система: Практикум. – Суми: УАБС, 2015. – 123 с.

7. Акімова Л.С. Податкова система. Конспект лекцій. Рівне: НУВГП, 2018. – 51 с.

СТРАХОВІ ПОСЛУГИ

1.  Журавка О.С., Бухтіарова А.Г., Пахненко О.М. Страхування: Навчальний посібник. – Суми: Сумський державний університет, 2020. – 350 с.

2. Кропельницька С.О., Плець І.І., Страхові послуги: Навчальний посібник.Івано-Франківськ: ДНВЗ “Прикарпатський національний ун-т ім. В. Стефаника”, 2013. – 390 с.

3. Д.І. Дема, О.М. Вілончук, І.В. Дем’янюк. Страхові послуги: Навчальний посібник. – К.: Алтера, 2013. – 484 с.

4. Клапків Ю.М. Ринок страхових послуг: концептуальні засади, технічні іновації та перспективи розвитку: Монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2020. – 568 с.

5. Пічугіна Ю.В. Страхування. Конспект лекцій для студентів економічного спрямування. Одеса, 2018.

6. Воронков О.О. Конспект лекцій з курсу “Страхування” (для студентів заочної форми навчання о.к.р. “бакалавр” напряму підготовки “Економіка”). Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. – 126 с.

ФІНАНСИ

Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як?: навчальний посібник / авт. кол. Проект USAID; -К., 2019. – 272 с.

2. Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю., Ливдар М.В. Фінанси: Навчальний посібник. – Львів, “Простір-М”, 2018. – 298 с.

3. Т. М. Орищин. Фінанси: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 322 с.

О.І. Кремень, В.М. Кремень. Фінанси: Навчальний посібник. – К. ; 2010. – 447 с.

Волохова І.С. Фінанси: навч. посіб.: експрес курс. Харків: Видавництво «ПромАрт», 2018.   262 с.

6. Фінанси: Навчально-методичний посібник для проведення лекційних, практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни “Фінанси”. Полтава: Полтавська державна аграрна академія, 2020. – 254 с.

ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ

1. Бедринець М.Д., Довгань Л.П. Фінанси підприємств: навч. посіб.  Київ: Центр учбової літератури, 2018.  292 с.

2.  Базецька Г.І. Фінанси підприємства: планування та управління у виробничій сфері: навч. посіб.  Харків: ХНАМГ, 2012.  292 с.

3. Аніловська Г.Я. Фінанси підприємства: Навчальний посібник. Львів: ЛьвДУВС,2018. – 440 с.

4. О.Я. Стойко, Д.І. Дема. Фінанси: Підручник – К.: Алтера, 2017.- 406 с.

5. М.О. Данилюк, І.І. Фадєєва, Н.Я. Спасів, У.Я. Витивицька, І.М. Данилюк-Черних, Фінанси підприємства: Навчальний посібник. Івано-Франківськк, 2016. -190 с. 

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

1 Волкова  І.А.  Фінансовий облік-1: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 228 с.

Абрамчук М.Ю. Фінансовий облік: конспект лекцій. Суми: Сумський державний університет, 2018.  395 с.

Крупка Я.Д.  Фінансовий облік: підруч. 4-те вид., доп. і перероб. Тернопіль: ТНЕУ, 2017.  451 с.

4 Голов С.Ф., Костюченко В.М., Кравченко І.Ю.  Фінансовий облік: підруч. Київ: Лібра, 2005. 976 с.

Сук Л.К., Сук П.Л.  Фінансовий облік: навч. посіб.  Київ: Знання, 2015.  647 с.  

ЕКОНОМІКА І НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

 1. Бабенко А.Г., Бондаревська К.В. Нормування праці: навчальний посібник. – Вид. 2-ге, доп. – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2013. – 158 с.

2. Економіка праці: навчальний посібник. / за зак. ред. Г.В. Назарової. – Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. 330 с.

3. Калина А.В. Економіка праці : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К., МАУП, – 2004. – 272 с.

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ. ПОЛІТЕКОНОМІЯ. МАКРОЕКОНОМІКА. МІКРОЕКОНОМІКА

Решетило В.П. Текст лекцій з дисципліни “Економічна теорія (Макроекономіка)”. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 132 с.

Предборський В.А. Економічна теорія Київ: Кондор, 2003.  492 с.

Шевченко Л. С. Основи економічної теорії: підруч. Харків: Право, 2008.  448 с.

Базилевич В.Д. Економічна теорія: політекономія: підруч. 6-те вид., перероб. і доп.  Київ: Знання-Прес, 2007.  719 с.

Гук Л.П.  Економічна теорія: навч. посіб. Київ: Аграрна освіта, 2011.  118 с.

6 В.П. Решетило. Глобальна економіка : Навчальний посібник. Харків. Нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова, 2018. – 168 с.

7. Щетиніна А.І. Політична економія. Підручник. -К. : Центр учбової літератури, 2011. – 480 с.

8. Овчаренко В.І., Мажак З.М., Софій М.І. Макроекономіка: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ, “Лілея-НВ”. – 2015. 348 с.

9. А.П. Наливайко, Л.А. Азьмук, П.Г. Банщиков. Мікроекономіка : підручник. – К., КНЕУ, 2011. – 446 с.

10. Макроекономіка: базовий електронний текст лекцій. Укладачі: Малий І.Й., Радіонова І.Ф., Куценко Т.Ф., Федірко Н.В., та ін. – К., КНЕУ, 2017. – 200 с.

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ

 1. Управління витратами: навчальний посібник. За ред. д.е.н., професора Кузьміна О.Є. та д.е.н., професора Данилюка М.О. – Івано-Франківськ:

2. Чорна М.В., Смірнова П.В., Бугріменко Р.М. Управління витратами: Навчальний посібник. 2017. – 166 с.

3. Рижикова Н.І., Накісько О.В. Управління витратами: Навчальний посібник. – Харків: ХНТУСГ, 2013. – 198 с.

4. Давидович І.Є. Управління витратами: навчальний посібник. – К., Центр учбової літератури, 2008. – 320 с.

5. Захарченко Л.А. Управління витратами: навчальний посібник з практичних занять для студентів вищих навчальних закладів. – Одеса, ВМВ, 2011. – 240 с.

СТАТИСТИКА

 1. Теорія статистики: навчальний посібник / Шапочка М.К., Маценко О.М. – Суми : Університетська книга, 2014. – 312 с.

2. Ткач Є.І. Загальна теорія статистики: підручник (для студ. вищ. навч. закладів). – К., Центр учбової літератури, 2009. – 442 с.

3. Падченко Г.П. Статистика.: Навчальний посібник. – Мелітополь, Корол Принт, 2018. – 266 с.

4. Гордянська Л.В., Сизов А.І. Статистика для економістів: Навчальний посібник. – К., Національний університет ім. Т. Шевченка, 2019. – 350 с.

5. Герасименко С.С., Головач А.В., Єріна А.М. Статистика: Підручник. – К., КНЕУ, 2000. – 467 с.

РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ

 1. Клиновий Д.В., Пепа Т.В. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка України: Навчальний посібник. – К., Центр учбової літератури, 2006. – 728 с.

2. В.Л. Тодосійчук. Регіональна економіка: Підручник. – Вінниця, ВДАУ, 2008. – 434 с.

3. В.В. Журавель, О.В. Поспєлов, Г.П. Рекун та ін., Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х., ХНАМГ, 2011. – 271 с.

4. Н.М. Сіренко. Конспект лекцій з дисципліни “Регіональна економіка”. Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х., ХНАМГ, 2012. – 246 с.

ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 1. Економіка і організація виробництва: навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за технічними та інженерними спеціальностями / Петренко К.В., Скоробогатова Н.Є. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 177 с.

2. Планування діяльності підприємства: Конспект лекцій / Укладачі Т.В. Клименко. – Лозова, 2017. – 70 с. Розділ 1

3. Планування діяльності підприємства: Конспект лекцій / Укладачі Т.В. Клименко. – Лозова, 2017. – 70 с. Розділ 2

4. Іванова В.В. Планування діяльності підприємства: Навчальний посібник. _К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 472 с.

МАРКЕТИНГ. МЕНЕДЖМЕНТ

 1. Менеджмент: Навчальний посібник. / Л.С. Шевченко, О.А. Гриценко, С.М. Макуха та ін.; – Х.: Право, 2013. – 216 с.

2. Страпчук С.І., Миколенко О.П., Попова І.А., Пустова В.В. Менеджмент: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти. Львів: Видавництво “Новий світ-2000”, 2020. – 356 с.

3. Решетілова Т.Б. Довгань С.М. Маркетингові дослідження: Підручник. – Дніпропетровськ : НГУ, 2015. – 357 с.

4. Лилик І.В., Кудирко О.В. Маркетингові дослідження: кейси та ситуаційні вправи. Практикум. – К. :КНЕУ, 2010. – 313 с.

5. Ю.Є. Петруня, В.Ю. Петруня. Маркетинг: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2016. – 362 с.

6. Решетілова Т.Б. Маркетингові дослідження : Підручник. М-во освіти і науки України, Нац. гір. ун-т. – Дніпропетровськ : НГУ, 2015. – 357 с.

7. Фінансовий менеджмент : Підручник / Дема Д.І., Дорохова Л.М., Віленчук О.М. та ін. – Житомир: ЖНАЕУ, 2018. – 320 с.

8. Васьківська К.В., Сич О.А. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. Львів: “ГАЛИЧ-ПРЕС”, 2017. – 236 с.

КАЗНАЧЕЙСЬКА СПРАВА

 1. Стоян В.І., Русін В.М. Казначейська система виконання бюджету: навчальний посібник. – Тернопіль : Астон, 2015. – 372 с.

2. Казначейська справа: навчальний посібник / Опалко К.С., Булах І.І., Соколовська Н.О. та ін. – К.: Аграрна освіта, 2014. – 296 с.

3. Казначейська система: підручник / за наук. ред. д.е.н. проф. Крисоватого А.І., д.е.н. проф. Кириленко О.П., Слюз Т.Я. Тернопіль: ЗУНУ, 2020. – 364 с.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Чернишов Л.О., Козуб В.О., Носач Л.Л., Величко К.Ю., Печенка О.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навчальний посібник. – Х.: Видавництво “Форт”, 2017. – 238 с.

2. Хрупович С.Є. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навчальний посібник для студентів усіх форм навчання напряму підготовки “Економіка підприємства”. – Тернопіль, 2017. – 137 с.

3. Козак Ю.Г., Савельєв Є.В. та ін. Зовнішньоекономічна діяльність: навчальний посібник. Видання 6-те перероб. та доп. – К.: – Центр учбової літератури, 2017. – 297 с.

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

 1. Аналіз господарської діяльності: навчальний посібник / (за заг. ред. І.В. Сіменко, Т.Д. Косової) – К., Центр учбової літератури, 2013. – 384 с.

2. Економічний аналіз: навчальний посібник / В.М. Сердинська, О.М. Загородна, Р.В. Федорович. – Тернопіль: Видавництво Астон, 2010

3. Основи економічного аналізу: навчально-метод посібник / В.М. Микитюк, Т.М. Паламарчук та ін. Житомир: Рута, 2018. – 440 с.

4. Кулик А.В. Теорія економічного аналізу: навчальний посібник. – Київ: “Вид. дім “Персонал”, 2018. – 452 с.

5. Економічний аналіз: Навчальний посібник. За ред. Волкової Н.А./ Н.А. Волкова, Р.М. Волчек та ін. – Одеса: ОНЕУ, ротапринт. – 2015. – 310 с.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ У ФІНАНСОВИХ, БАНКІВСЬКИХ ТА СТРАХОВИХ УСТАНОВАХ

 1. Литвин Н.Б. Фінансовий облік у банках: підручник. -К. : “Ценр учбової літератури”, 2017. – 676 с.

2. Варцаба В.І., Машіко К.С. Облік у банках (у таблицях і схемах): Навчальний посібник. – Ужгород: видавництво УжНУ “Говерла”, 2016. – 184 с.

ОБГРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ І ОЦІНКА РИЗИКІВ

 1. Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків: навчальний посібник / Полінкевич О.М., І.Г. Волинець. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 336 с.

2. Економічний ризик: методи оцінки та управління: навчальний посібник. Т.А. Васильєва, С.В. Лєонов та ін. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2015. – 208 с.

3. Балджи М.Д., Карпов В.А., Ковальов А.І. Обгрунтування господарських рішень та оцінка ризиків: Навчальний посібник. – Одеса: ОНЕУ, 2013. – 670 с.

ПРОЄКТНИЙ АНАЛІЗ

 1. Яковлєв А.І. Проектний аналіз: підручник. – Х: НТУ “ХПІ”, 2015. – 340 с.

2. Опорний конспект лекцій з дисципліни “Проектний аналіз” для студентів усіх форм навчання // Струтинська І.В. – Тернопіль, ТНТУ ім. І. Пулюя, 2015. – 72 с.

3. Роженко О.В. Лекції з дисципліни Проектний аналіз: для студентів ступеня “бакалавр”/ М-во освіти і науки України, Донец. нац. у-тет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2016. – 240 с.

4. Пан Н.М. Проектний аналіз : конспект лекцій. – Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім О.М. Бекетова, 2019. – 95 с.

5. Курок О.О., Семененко О.І. Проектний аналіз : навчально-методичний посібник. Пер.-Хм. : вид. : “ФОП Домбровська Я.М.”, 2019. – 204 с.

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 1. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : конспект лекцій / укладачі : П.М. Рубанов, М.Ю. Абрамчук, та ін. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – 152 с.

2. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва : навчальний посібник / Олійник В.Я., Шевченко Н.І., Даценко В.В., Дем’яненко І.В. – Дніпропетровськ : ДДФА, 2012. – 282 с.

3. Кириленко В.І., КорнеєваН.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : Навчально-методичний посібник/ Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. Харків, 2016. – 220 с.

ФІНАНСОВИЙ РИНОК

 1. Фінансовий ринок : підручник : у 2-х т. / Коваленко Ю.М., Ковернінська Ю.В., та ін. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2018. – т 117., т2 442.

2. Фінансовий ринок : Навчальний посібник за заг. ред. Арутюнян С.С. – К. : Гуляєва В.М., 2018. – 484 с.

3. Фінансовий ринок : навчальний посібник / Н.В. Трусова, С.А. Нестеренко та ін. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2021. – 236 с.

4. Шкварчук О.Л. Фінансовий ринок : навчальний посібник. – К. : Знання, 2013. – 382 с.

5. Криховецька З.М. Фінансовий ринок : навчальний посібник. 3-є вид. переробл. та доповн. – Івано-Франківськ, 2014. – 430 с.

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

 1. Фінансовий менеджмент: підручник / О. В. Кнейслер, О. Р. Квасовський, О. Ю. Ніпіаліді; за ред. д-ра екон. наук, професора Кнейслер О. В. – Тернопіль : Вид-во «Економічна думка», 2018. – 478 с.

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА

 1. 1Соціально-економічна безпека : навчальний посібник [У. Б. Бережницька, О. Я. Савко] ; за ред. М. О. Данилюка та У. Б. Бережницької. – Івано-Франківськ : Симфонія, 2016. – 264 с.

ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА

1.Правознавство : навч. посіб. / О. Д. Гринь, О. І. Донченко. — Одеса: Фенікс,— 206 с.

2. Правознавство: навчальний посібник, за заг. ред. С.В. Пєткова. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2020– 360 с.

ОСНОВИ ФІЛОСОФСЬКИХ ЗНАНЬ

1.Є.Р. Борінштейн (редактор), В.І. Аксьонова, З.М. Атаманюк, Н.М.Виноградова, Г.Я. Врайт, О.В. Лісеєнко, І.М. Орленко, О.Б. Петінова, Т.М. Поплавська, І.З. Скловський, М.Ф. Цибра. Філософія: Підручник. Одеса: Університет Ушинського, 2021. – 504 с.

2. Горлач М.І., Кремень В.Г., Ніколаєнко С.М., Требін М.П. та ін. Коментар до конституційних змін: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 1028 с.

3. Філософія: підручник для студентів і курсантів вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації / авт.кол.; за ред. О. В. Рябініної, Л. І. Юрченко.– Х.: Видавництво Іванченка І.С., 202 . – с.

4. Філософія [Електронний ресурс] : навч. посібник / Ю. М. Вільчинський, Л. В. Северин-
Мрачковська, О. Б. Гаєвська та ін. — Київ : КНЕУ, 2019. — 368 с.

5. Філософія: словник термінів та персоналій / В. С. Бліхар, М. А. Козловець, Л. В. Горохова, В. В. Федоренко, В. О. Федоренко. − Київ: КВІЦ, 2020− 274 с.

6. Філософія: підручник / В.С. Бліхар, М.М. Цимбалюк, Н.В. Гайворонюк, В.В. Левкулич, Б.Б. Шандра, В.Ю. Свищо. Вид. 2-ге, перероб. та доп. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2021. 440 с.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

1.Історія України : Хрестоматія / Упоряд. В.М. Литвин. — К. : Наук, думка, 2013. — 1056 с.

2. ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. Інститут історії України НАН України, 2019. НВП “Видавництво “Наукова думка” НАН України”, дизайн, 2019.

3. Скирда І. М. Історія України у визначеннях, таблицях і схемах. 10—11 кл. — Харків : Вид-во «Ранок», 2019. — 128 c. — (Серія «Рятівник 2.0»).

4. Історія України в джерелах: практикум / П. В. Мороз, І. В. Мороз, В. С. Власов [Електронне видання] – Київ. : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – 564 с.

СОЦІОЛОГІЯ

1.Наталія Черниш. Социологія. Курс лекцій. Львівський національний університет імені Івана Франка

ПСИХОЛОГІЯ

1.Москалець В. П. Загальна психологія [текст]: підручник. / В. П. Москалець. – К. Ліра–К:, 2020. – 564 с.

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

1.Кокарєв І. В. Основи економічної теорії : навч. посібник / І. В. Кокарєв. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2020. 100 с.

2. Романюк М. Д., Івасишин О. І., Репела Н. П., Татунчак Я. І. Економічна теорія: навчальний посібник для студентів ВНЗ / М. Д. Романюк, О. І. Івасишин, Н. П. Репела, Я. І. Татунчак. – Рек. МОН. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2011. – 609 с.

УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

1.Гриценко Т. Б.Г Українська мова за професійним спрямуванням. Навч. пос. – К.: Центр учбової
літератури, 2010. – 624 с.

2. Шевчук С. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник. Київ : Алерта, 2023. 536 с.

3. ДСТУ 4163:2020 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів»

4. УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС. СХВАЛЕНО Кабінетом Міністрів України (Постанова No 437 від 22 травня 2019 р.) спільним рішенням Президії Національної академії наук України (протокол No 22/10 від 24 жовтня 2018 р.)і Колегії Міністерства освіти і науки України(протокол No 10/4-13 від 24 жовтня 2018 р.)

5. Антонюк Т. М. Українська мова : навчальний посібник для студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації / Т. М. Антонюк, О. С. Стрижаковська, А. М. Авдіковська. – Чернівці : ДрукАрт, 2014. – 344 с.

6. Мацько Л. І., Кравець Л. В. Культура української фахової мови: Навч. посіб. — К.: ВЦ «Академія», 2007. — 360 с. (Альма-матер).

7. Кіршо С. М., Купрата Н. Я., Висоцька З. І., Ковальчук Г. В., Ковальська Н. А., Ногай В. П.
Професійна мова економістів: Навчальний посібник. – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2016. – 462 с.

ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

1.Англійська мова для повсякденного спілкування; Підручник / В.К. Шпак, В.Я. Полулях, З.Ф. Кориченко та ін.; За редакцією В.К. Шпака. 4-те видання, стер. – К.: Вища шк., 2005. – 302с.-Англ., укр.

2. Top 20 Business Vocabulary Josef Essberger. Copyright Notice EnglishClub.com, Cambridge, UK
First published 2001, Revised 2011 © Josef Essberger 2011

3. Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. Довідник; ТОВ “ВП Логос-М”. Київ. 2006р.

4. Сергіна С. В. Англійська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. / С. В. Сергіна, В. В. Вракіна, В. В. Гращенкова. — Харків : ПРОМАРТ, 2019. — 256 с.

5. O. Kucherova, L. Nesterenko, T. Prisna. ENGLISH FOR NATURAL SCIENCES. Підручник. Київ 2021. Національний університет «Києво-Могилянська Академія»

6. Англійська для економістів і бізнесменів: Підручник / В.К. Шпак, О.О. Мустафа, Т.І. Боднар та ін.; За редакцією В.К. Шпака. – К.: Вища школа, 2006. – 223с. – Англ., укр.


ПЕРЕЛІК ФАХОВИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ

FORBES. Украина + журнал «Кореспондент»  URL: https://forbes.ua/ Фінансово-економічний журнал Forbes публікує історії успішних проектів та їх товарів, історії життя та діяльності відомих підприємців, причини та наслідки нагальних подій, рейтинги найбагатших людей світу та України, маркетингові поради та ін.
Insurance Top  URL: https://forinsurer.com/top   Спеціалізований журнал із страхування, який щоквартально публікує показники діяльності та рейтинги страхових компаній України.
Актуальні проблеми економіки  URL: https://eco-science.net/ Науковий економічний журнал Журнал, який висвітлює актуальні теми з економічної теорії; національної економіки; економіки підприємств; фінансів, грошей та кредиту; математичних методів, моделей та інформаційних технологій в економіці та ін.. Міжнародна індексація: SciVerse Scopus by Elsevier – з жовтня 2009 року; Index Copernicus – з січня 2010 року; EBSCOhost – з січня 2011 року; Ulrich’s Periodicals Directory – з березня 2011 року; EconLit – з жовтня 2013 року; Cabell’s Directories – з січня 2014 року, ABI/Inform (by ProQuest) – з січня 2014 року
Вісник Право знати все про податки та збори. Відомчий журнал ДПА України публікує законодавчі акти з питань оподаткування, інструктивно-методичні матеріали з податкових і неподаткових платежів, коментарі і консультації провідних спеціалістів. Висвітлює проблеми бухобліку, досвід роботи ДПА, питання макроекономіки та підприємництва. URL: http://www.visnuk.com.ua/
Економіка АПК Науково-виробничий журнал. Журнал “Економіка АПК” входить до переліку фахових наукових видань. У журналі виділені рубрики за змістовим характером: проблеми аграрної реформи та особливості її здійснення, формування й розвиток аграрного ринку, фінансові проблеми та особливості кредитування сільськогосподарських формувань, соціально-економічна перебудова на селі, досвід зарубіжних країн у галузі розвитку агропромислового комплексу та інші. URL: http://eapk.org.ua/
Економіка та держава Міжнародний науково-практичний журнал. Фахове видання з економіки та державного управління. Включено до переліку ВАК. Висловлює основні напрямки розвитку економічної науки в державі та суспільстві, державне управління в Україні. URL: http://www.economy.in.ua/
Економіст Загальноукраїнський науково-публіцистичний журнал. Моніторинг основних подій і актуальна аналітика. Тенденції та прогнози, інформація і нові ідеї в одному виданні. Входить у міжнародну наукометричну базу RePec. URL: http://ua-ekonomist.com/
Інвестиції: практика та досвід Науковий журнал Спеціалізоване науково-практичне видання про теорію і механізми інвестицій. URL: http://www.investplan.com.ua/
Маркетинг в Україні Науковий аналітичний журнал. Видання Української Асоціації Маркетингу. В журналі новини Українського маркетингу, огляди ринків, сучасні маркетингові технології і документи. URL: http://uam.in.ua/rus/projects/marketing-in-ua/arhive.php
Світ фінансів Науковий журнал Висвітлення актуальних питань теорії фінансів, грошей і кредиту; проблем у сфері державних фінансів; оподаткування і фіскальної політики; державного адміністрування і фінансового менеджменту; банківської справи й монетарної політики; ринку фінансових послуг і міжнародних фінансів. URL: http://www.financeworld.com.ua/
Україна: аспекти праці Науково-виробничий журнал. Проблематика журналу: науково-аналітичне висвітлення питань економіки ринку праці, соціальної політики в Україні та за кордоном, спрямоване на розв’язання проблем соціально-економічних перетворень у сфері праці. URL: http://uap.in.ua/
Приймальна комісія ВСП «Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ»

Івано-Франківська обл.,
м. Бурштин, вул. Калуська, 4
Головний корпус, кабінет 17
Тел. (03438) 46-301, 45-746. Моб. 0685785595

Електронна пошта: pk.bek.ifntung@gmail.com

Графік роботи
Понеділок-п’ятниця 09:00-17:00
Субота 09:00-13:00.

Неділя вихідний

СКРИНЬКА ДОВІРИ
Перейти

Для отримання консультацій щодо реєстрації на підготовчі курси, умов вступу та навчання звертайтесь до представників коледжу

Урядова «Гаряча Лінія»
1545

Національна «Дитяча Гаряча Лінія»

0 800 500 225 або 116111