Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології


ЕЛЕКТРОНІКА І МІКРОСХЕМОТЕХНІКА

1. Щупляк Н.М. Основи електроніки і мікроелектроніки. Підручник.- Дрогобич 2014. – 443 с.

2. Матвієнко М. П. Основи електроніки. Підручник. Вид. 2-ге перероб. та доп.– К. Видавництво Ліра-К, 2017. – 364 с.

3. Павлов С.М. Основи мікроелектроніки. – Навч. посібник.  – Вінниця  ВНТУ, 2010. – 224 с.

4. Ковальов В.О., Телюта Р.В., Плєшков С.П. Основи електроніки та мікросхемотехніки – Навч. посібник.  – Кропивницький – РВЛ ЦНТУ, 2018.

5. Колонтаєвський Ю .П., Сосков А.Г. Промислова електроніка та мікросхемотехніка теорія і практикум. – Навч. посібник за ред. А. Г Соскова.

6. П.П. Рожков, С.Е. Рожкова. Мікропроцесорна техніка. – Харків ХНАМГ, 2008. – 116 с.

7. Поджаренко В.О., Кучерук В.Ю., Севастьянов В.М.Основи мікропроцесорної техніки. Навчальний посібник. – Вінниця.- ВНТУ, 2006. – 226 с.

8. Сенько В.І., Лисенко В.П., Юрченко О.М., Лукін В.Є., Руденський А.А. Електроніка і мікропроцесорна техніка — К.  «Агроосвіта», 2015. — 676 с.

9. Цирульник С. М. Проектування мікропроцесорних систем. Навчальний посібник С. М. Цирульник, Г. Л. Лисенко. – Вінниця ВНТУ, 2010. – 201 с.

10. Колонтаєвський Ю. П.  Мікропроцесорна техніка. – Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків  ХНУМГ. – 2016. – 78 с.


КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ В АСК ТП

1 О.М. Пупена, І.В. Ельперін. Промислові мережі та інтеграційні технології в автоматизованих системах. Навчальний посібник.- Київ. Видавництво “Ліра-К”, 2011.-522 с.

2. Тарнавський Ю.А., Кузьменко І.М. Організація комп’ютерних мереж. Підручник. КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2018.

3. О.М. Пупена, Д.В. Мацебула. Промислові інформаційні мережі та інтеграційні технології. Конспект лекцій. – К. НУХТ. – 89 с.

4. Т.А. Пьявченко. Проектирование АСУТП в SCADA-СИСТЕМЕ. Учебное пособие по техническим дисциплинам “Автоматизированные информационно-управляющие системы” Таганрог. 2007.

5. Мекетишин А.Г., Митник М.М. Комп’ютерні мережі. Навчальний посібник для технічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Львів. “Магнолія 2006”, 2013. – 256 с.

6. Когутяк І.М. Сучасні комп’ютерні технології в автоматизації. Навчальний посібник. – Івано-Франківськ: Факел, 2009. – 279 с.

7. Глонь О.В., Дубовий В.М., Мітюшкін Ю.І. Комп’ютеризовані системи керування. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2005. – 157 с.


МЕТРОЛОГІЯ, ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ ТА ПРИЛАДИ

  1. Антоненко С.С., Колісниченко Е.В. Контроль та вимірювання параметрів рідин і газів. Конспект лекцій. Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 199 с.

2. М.В. Бурштинський, М.В. Хай, Б.М. Харчишин. Давачі. Навчальний посібник. Львів: ТзВО “Простір”, 2014. – 202 с.

3. Бабіченко А.К. та ін. Основи вимірювань та автоматизації технологічних процесів. Підручник – Х.: Видавництво ТОВ “С.А.М.”. 2009. – 616 с.

4. Рішан О.Й. Метрологія, технологічні вимірювання та прилади. Курс лекцій. – К.: НУХТ, 2007. –162 с.

5. Кухарчук В.В., Кучерук В.Ю., Долгополов В.П., Грумінська Л.В. Метрологія та вимірювальна техніка. Курс лекцій. – К.: НУХТ, 2007. –162 с.

6. Поліщук Є.С. Метрологія та вимірювальна техніка: Підручник. – Львів, Видавниство “Бескид Біт”. 2003. -544 с.

7. Теплотехнічні вимірювання та прилади: навчальний посібник. / О. Ю. Співак. – Вінниця: ВНТУ, 2014. – 137 с.


ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА

1 Р.А. Шмиг, В.М. Боярчук, та ін. Інженерна комп’ютерна графіка: підручник. – Львів: Український бестселер, 2012. – 600 с.

2.Цвіркун Л.І. Інженерна та комп’ютерна графіка. AvtoCAD: навчальний посібник: М-во освіти і науки України, НТУ “Дніпровська політехніка”. – Дніпро: НТУ “ДП”,2018. – 209 с.

3.Климнюк В.Є. Інженерна і комп’ютерна графіка : навчальний посібник. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 92 с.

4.Шевченко А.В. Інженерна та комп’ютерна графіка: навчальний посібник для студентів усіх форм навчання. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 174 с.

5.В.В. Ванін. Інженерна графіка. -К. : Видавнича група BHV, 2009 -400 с.

6.А.Ф. Головчук, О.І. Кепенко. Інженерна та комп’ютерна графіка. Навчальний посібник. – К. : Центр учбової літератури. 2010. – 160 с.


ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

1. Мілих В.І. Електротехніка та електромеханіка. Підручник – – К.: Каравела, 2007.- 688 с

2. Н. П. Каргополова, А. Г. Ткачук. Електротехніка та електромеханіка. Ч. 1 «Електротехніка». Навчальний посібник для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». – Житомир: ЖДТУ, 2018. – 333 с.

3. Будіщев М.С. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка. Підручник. – Львів: Афіша, 2001. – 424 с.

4. Співак В.М., Гуржий А.М. Загальна електротехніка з основами електроніки. – Київ: КПІ, 2020. – 266 с., 155 с.


ТЕРМОДИНАМІКА І ТЕПЛОТЕХНІКА

1.Б.Х. Драганов, О.С. Бессараб, A.A. Долінський, В.О. Лазоренко, A.B. Міщенко, О.В. Шеліманова (за ред. Б.Х. Драганова) Теплотехніка: Підручник.— 2-е вид., перероб. і доп.– Київ: Фірма «ІНКОС», 2005. – 400 с.

2. Швець І.Т. Теплотехніка. –К.:Вища школа, 1980. -585с.

3. Алабовский Н., Недужий И. Термодинамика и теплопередача.-М.: Энергия, 1989.-275с.

4. Константінов С.М. Технічна термодинамика. -К.: Політехніка. –2001. -368с.

5. Колінко А.Г. Термодинаміка. –Львів: ЕКОінформ, 2006. –130 с.

6. Константінов С.М., Луцик Р.В. Збірник задач з технічної термодинаміки та теплообміну. Навч. посіб. –К.:Видавництво «Освіта України», 2009. -544с.

ГІДРОГАЗОДИНАМІКА

1.Бойко А.В. Гідрогазодинаміка : підручник. Х.: НТУ”ХПІ”, 2007. – 444 с.

2. Гусак О. Г. Гідрогазодинаміка : навчальний посібник / О. Г. Гусак, С. О. Шарапов, О. В. Ратушний. – Суми : Сумський державний університет, 2022. – 296 с.

ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА І МЕХАТРОНІКА

1.Лобас Л.Г., Лобас Людм. Г. Теоретична механіка: Підручник для студентів вищих технічних навчальних закладів / Л.Г. Лобас, Людм.Г. Лобас. – К.: ДЕТУТ, 2008. –  406 с.

2. Кравцов М.К., Неко В.І.,Резніченко М.К., Романенко В.П. Технічна механіка. Частина І. Теоретична механіка. Навчальний посібник.- Харків: 2007. – 142 с., 4ер..

3. Шпачук В. П. Технічна механіка: навчальний посібник (для студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології») / В. П. Шпачук, М. С. Золотов, В. О. Скляров; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2015. – 277 с.

4. Шпачук В. П. Технічна механіка. Конспект лекцій: (для студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) / В. П. Шпачук, В. О. Скляров; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 179 с.

5. Сучасні електромехатронні комплекси і системи : навч. посібник / Т. П. Павленко, В. М. Шавкун, О. С. Козлова, Н. П. Лукашова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. –116 с.

НАСОСИ І ТЯГОДУТТЬОВІ МАШИНИ

1.Ніколова Р.О. Гідравлічні та аеродинамічні машини : Навчальний посібник .- Одеса , ОДАБА. 2006. – 210 с.

2. Кулінченко В. Р. Гідравліка, гідравлічні машини і гідропривід: Підручник. — Київ: Фірма «ІНКОС», Центр навчальної літератури, 2006. – 616с.

3. Герасимов Г.Г. Гідравлічні та аеродинамічні машини: Підручник. – Рівне: НУВГП, 2008.- 241 с. з іл.

ЕЛЕКТРОРАДІОМАТЕРІАЛИ

1.Електрорадіоматеріали. Навчальний посібник / В.В. Лишук. – Луцьк, 2016. – 324 с.

2. Матеріали радіоелектронної апаратури та телекомунікаційних систем. Курс лекцій. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Укладачі: А.П. Мірошниченко, Г.В. Іваннік. Електронне видання.

ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ

1.Андерсон О. А. та ін. Біологія і екологія: підруч. для 11 кл. закладів загальної середньої освіти: рівень стандарту/О. А. Андерсон, М. А. Вихренко, А. О. Чернінський, С. М. Міюс. – К. : Школяр, 2019. – 216 с. : іл.

2. Царенко О.М. Основи екології та економіка природокористування. Курс лекцій. Практикум: Навчальний посібник / Царенко О.М., Нєсвєтов О.О., Кадацький М.О. – 3-є вид. перероб. і доп. – Суми: Університетська книга, 2018. – 592 с.

3. Царик Л.П. Екологія: Підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. Рівень стандарту, академічний рівень / Л.П. Царик, П.Л. Царик, І.М. Вітенко. – 2-ге вид. – К.: Генеза, 2012. – 96 с. – іл.

4. Остапченко Л.І. Біологія і екологія (рівень стандарту) : підруч. для 11‐го кл. закл. заг. серед. освіти / Людмила Остапченко, Павло Белан, Тарас Компанець, Станіслав Рушковський. – Київ: Генеза, 2019. – 208 с.: іл.

5. Соболь В. І. Біологія і екологія (рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. закл. заг. серед. освіти / В. І. Соболь. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2019. – 256 с. : іл.

ВИРОБНИЧІ ПРОЦЕСИ ВИРОБНИЦТВА ТА УСТАТКУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ

1. Дикань В.Л., Маслова В.О. Організація виробництва: підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. – 421 с.

2. Виробничі процеси та обладнання об’єктів автоматизації [Текст]: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / І. Ш. Невлюдов. Кривий Ріг: Криворізький коледж НАУ, 2017 р. – 444 с.

ТЕОРІЦЯ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ АВТОМАТИЗАЦІЇ

1.Попович М. Г., Ковальчук О. В. Теорія автоматичного керування: Підручник. — 2-ге вид., перероб.
і догі. — К.: Либідь, 2007. — 656 с.

2. Теорія автоматичного управління: Навчальний посібник [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», освітньо-професійна програма «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних систем»; уклад.: О. Й. Штіфзон, П. В. Новіков, В.П. Бунь. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,2 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 144 с.

ОСНОВИ КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ

1. Манко Г.І. Основи комп’ютерно-інтегрованого управління: Інтерактивний навчальний посібник. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2008

2. Кушков В.М. Людино-машинні інтерфейси [Електронний ресурс]: Конспект лекцій для студ. напряму 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» ден. та заоч. форм навч. – К.: НУХТ. 2012. – 100 с.

3. Трегуб В.Г. Автоматизація технологічних процесів: Курс лекцій для студентів напряму 0925 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” заочн. форми  навчання –  К.: НУХТ, 2007. –  42  с.

АВТОМАТИЧНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ

1 Я.І. Проць, О.А. Данилюк, Т.Б. Лобур. Автоматизація неперервних процесів. Навчальний посібник для технічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Тернопіль: ТДТУ ім. І.Пулюя, 2008. – 239с.

2. Семенцов Г.Н., Кочур Г.Р., Шавранський М.В. Автоматизація виробничих процесів в енергетиці. Навчальний посібник, – Івано-Франківськ: Факел, 2007. – с

3. Автоматизація технологічних процесів і систем автоматичного керування: Навчальний посібник/ Барало О.В., Самойленко П.Г., Гранат С.Є., Ковальов В.О. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 557 с.

4. Автоматизированные информационно-управляющие системы електростанций: учебное пособие / А.В. Голубев, И.К. Мураев, Ю.В. Наумов – Москва: Инфра-Инженерия, 2021. – 180 с.: ил табл.

5. Автоматизація технологічних процесів: навчальний посібник / В.М. Синєглазов, І.Ю. Сергеєв. – К.: НАУ, 2015. – 444 с.

6. Я.І. Проць, В.Б. Савків, О.К. Шкодзінський, О.Л. Ляшук. Автоматизація виробничих процесів. Навчальний посібник для вищих навчальних закладів. – Тернопіль: ТНТУ ім. І.Пулюя, 2011. – 344 с.

7. Зверков В.В. Автоматизированная система управления технологическими процессами АЭС: Монография. М.: НИЯУ МИФИ, 2014. − 560 с.

8. Контроль та автоматичне регулювання хіміко-технологічних процесів: навч. посібник/Л.П. Ларичева, М.Д. Волошин, О.П. Луценко – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2015. – 320 с.

9. Автоматизація та комп’ютерні технології систем управління : наук.-допом. бібліогр. покажч. / [упоряд.О. В. Олабоді] ; Нац. ун-т харч. технол., Наук.-техн. б-ка. – Київ, 2021. – 171 с.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ

1. Автоматизація виробничих процесів. Технічні засоби автоматизації. Навчально-методичний посібник до практичних робіт для здобувачів освітнього ступенів «бакалавр» галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» та 18 «Виробництво та технології» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [Упоряд. В.В. Тичков, В.Я. Гальченко, Р.В. Трембовецька, К.В. Базіло]; М- во освіти и науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2020. – 321 с.

МОНТАЖ ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ

ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ

1. Пушкар, М.С. Проектування систем автоматизації [Текст]: навч. посібник / М.С. Пушкар, С.М. Проценко – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 268 с.

2. Трегуб В.Г. Проектування систем автоматизації: Навч. посібник. − К.: Видавництво Ліра-К, 2017. − 344 с.

3. Пушкар, М.С. Проектування систем автоматизації [Текст]: навч. посібник / М.С. Пушкар, С.М. Проценко – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 268 с.

  1. – 268 с.

Економіка підприємства

ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

1.В. Ц. Жидецький. Основи охорони праці. Підручник. Львів.  Афіша. – 2004.

2. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. За редакцією Гандзюка М.П – К., Каравела, 2004. – 408с.

3. Зеркалов Д.В. Охорона праці в галузі: Загальні вимоги. Навчальний посібник. – К.: “Основа”. 2011. – 551с.

4. Безпека життєдіяльності [текст] : підручник. / [О. І. Запорожець, Б. Д. Халмурадов, В. І. Применко та ін.] – К. : «Центр учбової літератури», 2013. 448 с.

5. Кіт Л. Я. Основи рятування і збереження життя людини, яка перебуває у невідкладному стані : навч. посібник / Л. Я. Кіт, Н. В. Наливайко. − Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 132 с.

6. Основи професійної безпеки та здоров’я людини : підручник / В. В. Березуцький [та ін.] ;
під ред. проф. В. В. Березуцького. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. – 553 с.

7. Атаманчук П. С., Мендерецький В. В., Панчук О. П. Чорна О. Г. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 276 с.

Програмування

НЕТРАДИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИКА

1.Д. В. Риндюк. Т. В. Шелешей. І. С. Беднарська. Нетрадиційні джерела енергетії. Практичні заняття. Навчальний посібник. Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 144 «Теплоенергетика». Електронне мережне навчальне видання. Київ. КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2022

2. Тарасенко М.Г. Методичні вказівки до практичних робіт з курсу «Відновлювані джерела енергії». Методичні вказівки / Тарасенко М.Г. Гетманюк В.І. – Тернопіль : Видавництво ТНТУ ім. І.Пулюя, 2012. – 65 с.

ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

1.Електрична частина станцій та підстанцій: курс лекцій [Електронний ресурс]: навчальний посібник для студ. спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»/уклад.: О.В. Остапчук, П.Л. Денисюк, Ю.П. Матеєнко/КПІ ім. Ігоря Сікорського, – Електронні текстові дані (1 файл: 4,62 Мбайт). – Київ: КПІ ім Ігоря Сікорського, 2022. – 183 с.

АВТОМАТИЗОВАНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВІД І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

1.Павленко Т. П. Автоматизований електропривод загальнопромислових механізмів. Конспект лекцій (для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка) / Т. П. Павленко, О. В. Донець, О. М. Петренко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва
ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 132 с.

2. Василега П. О. Електропривод робочих машин : підручник / П. О. Василега. – Суми : Сумський державний університет, 2022, – 290с.

3. Автоматизований електропривод ч. 2 [Електронний ресурс]: навчальний посібник для студентів освітньої програми «Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / В.І. Теряєв. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 204 с.

ОСНОВИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ ТА ІНФОРМАТИКА

1.Байрак Г.Р., Муха І.С. Комп’ютерні технології у професійній освіті: навчальний посібник. Львів :
“ГАЛИЧ-ПРЕС”, 2022. 164 с.

2. Корнута О. В., Пригоровська Т.О., Пригоровський О.В. Інтернет-технології: лабораторний практикум. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. – 104 с.

3. Сучасні мережні технології : навч. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад.: Стеценко В. П., Тітова Л. О. – Умань : Візаві, 2022. – 153 с.

4. Бережна О. Б. Інформатика та комп’ютерна техніка : навчальний посібник : у 2-х ч. Частина 1 : [Електронне видання] / О. Б. Бережна. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 159 с.

5. Баженов В.А., Лізунов П.П., Резніков А.С., та ін. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Підручник. 4-те видання. К. – Каравела, 2012, – 496 с.

ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА

1.Правознавство : навч. посіб. / О. Д. Гринь, О. І. Донченко. — Одеса: Фенікс,— 206 с.

2. Правознавство: навчальний посібник, за заг. ред. С.В. Пєткова. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2020– 360 с.

ОСНОВИ ФІЛОСОФСЬКИХ ЗНАНЬ

1.Є.Р. Борінштейн (редактор), В.І. Аксьонова, З.М. Атаманюк, Н.М.Виноградова, Г.Я. Врайт, О.В. Лісеєнко, І.М. Орленко, О.Б. Петінова, Т.М. Поплавська, І.З. Скловський, М.Ф. Цибра. Філософія: Підручник. Одеса: Університет Ушинського, 2021. – 504 с.

2. Горлач М.І., Кремень В.Г., Ніколаєнко С.М., Требін М.П. та ін. Коментар до конституційних змін: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 1028 с.

3. Філософія: підручник для студентів і курсантів вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації / авт.кол.; за ред. О. В. Рябініної, Л. І. Юрченко.– Х.: Видавництво Іванченка І.С., 202 . – с.

4. Філософія [Електронний ресурс] : навч. посібник / Ю. М. Вільчинський, Л. В. Северин-
Мрачковська, О. Б. Гаєвська та ін. — Київ : КНЕУ, 2019. — 368 с.

5. Філософія: словник термінів та персоналій / В. С. Бліхар, М. А. Козловець, Л. В. Горохова, В. В. Федоренко, В. О. Федоренко. − Київ: КВІЦ, 2020− 274 с.

6. Філософія: підручник / В.С. Бліхар, М.М. Цимбалюк, Н.В. Гайворонюк, В.В. Левкулич, Б.Б. Шандра, В.Ю. Свищо. Вид. 2-ге, перероб. та доп. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2021. 440 с.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

1.Історія України : Хрестоматія / Упоряд. В.М. Литвин. — К. : Наук, думка, 2013. — 1056 с.

2. ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. Інститут історії України НАН України, 2019. НВП “Видавництво “Наукова думка” НАН України”, дизайн, 2019.

3. Скирда І. М. Історія України у визначеннях, таблицях і схемах. 10—11 кл. — Харків : Вид-во «Ранок», 2019. — 128 c. — (Серія «Рятівник 2.0»).

4. Історія України в джерелах: практикум / П. В. Мороз, І. В. Мороз, В. С. Власов [Електронне видання] – Київ. : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – 564 с.

СОЦІОЛОГІЯ

1.Наталія Черниш. Социологія. Курс лекцій. Львівський національний університет імені Івана Франка

ПСИХОЛОГІЯ

1.Москалець В. П. Загальна психологія [текст]: підручник. / В. П. Москалець. – К. Ліра–К:, 2020. – 564 с.

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

1.Кокарєв І. В. Основи економічної теорії : навч. посібник / І. В. Кокарєв. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2020. 100 с.

2. Романюк М. Д., Івасишин О. І., Репела Н. П., Татунчак Я. І. Економічна теорія: навчальний посібник для студентів ВНЗ / М. Д. Романюк, О. І. Івасишин, Н. П. Репела, Я. І. Татунчак. – Рек. МОН. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2011. – 609 с.

УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

1.Гриценко Т. Б.Г Українська мова за професійним спрямуванням. Навч. пос. – К.: Центр учбової
літератури, 2010. – 624 с.

2. Шевчук С. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник. Київ : Алерта, 2023. 536 с.

3. ДСТУ 4163:2020 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів»

4. УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС. СХВАЛЕНО Кабінетом Міністрів України (Постанова No 437 від 22 травня 2019 р.) спільним рішенням Президії Національної академії наук України (протокол No 22/10 від 24 жовтня 2018 р.)і Колегії Міністерства освіти і науки України(протокол No 10/4-13 від 24 жовтня 2018 р.)

5. Антонюк Т. М. Українська мова : навчальний посібник для студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації / Т. М. Антонюк, О. С. Стрижаковська, А. М. Авдіковська. – Чернівці : ДрукАрт, 2014. – 344 с.

6. Мацько Л. І., Кравець Л. В. Культура української фахової мови: Навч. посіб. — К.: ВЦ «Академія», 2007. — 360 с. (Альма-матер).

ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

1.Англійська мова для повсякденного спілкування; Підручник / В.К. Шпак, В.Я. Полулях, З.Ф. Кориченко та ін.; За редакцією В.К. Шпака. 4-те видання, стер. – К.: Вища шк., 2005. – 302с.-Англ., укр.

2. Top 20 Business Vocabulary Josef Essberger. Copyright Notice EnglishClub.com, Cambridge, UK
First published 2001, Revised 2011 © Josef Essberger 2011

3. Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. Довідник; ТОВ “ВП Логос-М”. Київ. 2006р.

4. Сергіна С. В. Англійська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. / С. В. Сергіна, В. В. Вракіна, В. В. Гращенкова. — Харків : ПРОМАРТ, 2019. — 256 с.

5. O. Kucherova, L. Nesterenko, T. Prisna. ENGLISH FOR NATURAL SCIENCES. Підручник. Київ 2021. Національний університет «Києво-Могилянська Академія»

Приймальна комісія ВСП «Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ»

Івано-Франківська обл.,
м. Бурштин, вул. Калуська, 4
Головний корпус, кабінет 17
Тел. (03438) 46-301, 45-746. Моб. 0685785595

Електронна пошта: pk.bek.ifntung@gmail.com

Графік роботи
Понеділок-п’ятниця 09:00-17:00
Субота 09:00-13:00.

Неділя вихідний

СКРИНЬКА ДОВІРИ
Перейти

Для отримання консультацій щодо реєстрації на підготовчі курси, умов вступу та навчання звертайтесь до представників коледжу

Урядова «Гаряча Лінія»
1545

Національна «Дитяча Гаряча Лінія»

0 800 500 225 або 116111