Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ

Циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін


Завдання циклової комісії:

розвиток широкого спектру компетентностей  учасників освітнього процесу, критичного і логічного мислення, комунікативності, медіаграмотності, вміння пошуку й аналізу першоджерел, адаптивності, стресостійкості; формування людиноцентричного та ціннісного підходу при вивченні дисциплін соціально-гуманітарного циклу, використання загальнонаукових принципів об’єктивності та історизму, з’ясування причинно-наслідкових зв’язків історичних подій; аналіз актуальних суспільно-політичних, соціально-економічних, культурно-духовних, євроінтеграційних та глобальних проблем сьогодення із врахуванням уроків історичного минулого та спрямованістю у  майбутнє.

Проблемне питання, над яким працює циклова комісія:

основні засоби забезпечення якісної історичної, громадянської, культурологічної, філософської, правової освіти та розвиток і формування національної свідомості, почуття патріотизму, громадянської відповідальності, духовних і моральних цінностей, реалізації демократичних прав і свобод.

Склад циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін:

ФЕДУНИШИН ЛЮБОМИРА ЛЮБОМИРІВНА

Посада: викладач, голова циклової комісії.
Освіта та кваліфікація:
Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2006 р., спеціальність за дипломом «Історія», кваліфікація «Історик, викладач». Навчання в аспірантурі без відриву від виробництва. Диплом кандидата  наук зі спеціальності  «Історія України» (29.09. 2016 р.)
UKRAINIAN CATHOLIC UNIVERSITY, FACULTY OF SOCIAL SCIENCES, UCU Certificate Program American Politics and Government. Certificate 2 ECTS credits (December 2, 2022 A.D.) 052 Political Science, 05 Social and behavioral sciences.
Педагогічний стаж: 16 років.
Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: «спеціаліст вищої категорії».
Дисципліни, що викладає: «Історія України», «Всесвітня історія», «Громадянська освіта», «Основи філософських знань», «Історія України та української культури», «Політологія», «Історія економіки та економічної думки».
Проблемне питання, над яким працює викладач: розвиток критичного мислення, комунікативності учасників освітнього процесу та застосування загальнонаукових методів при вивченні суспільних дисциплін.
Електронна адреса: FedunyshynLL@befk.ukr.education
Кабінет, аудиторія, де займається викладач: Кабінет суспільних дисциплін, приміщення гуртожитку,  3 поверх, №38.
Наукові зацікавлення: персональна та локальна історія, український національно-визвольний, історико-культурний та політико-правовий рух, проблеми українського державотворення, воєнна історія, історичне краєзнавство.
Наукові публікації:
·        Іван Кревецький в історико-культурному житті Львова. Краєзнавство. Науковий журнал. Київ 2021. № 1–2 (114–115). С. 30–39.
·        Краєзнавчі дослідження Івана Кревецького. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції “Треті Грабовецькі історичні читання”. Івано-Франківськ : Симфонія форте 2021. С. 210–223.
·        Особливості онлайн взаємодії зі студентами. Актуальні проблеми історичної освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / Редкол.: к.і.н., доц. Н.М. Кузовова (відп. ред.) та ін. Херсон : Вид-во ХДУ 2021. С. 62–66.
·        Емоційно-психологічний світ Вячеслава Чорновола. Чорноволівські читання: Матеріали VІІ Всеукраїнського наукового форуму (Київ, 27 березня 2021) / упоряд. В.Ф. Деревінський. Київ : “Бескиди” 2021. С. 117–121.
·         Східногалицьке питання на міжнародній арені // W imię wolności. Stanisławów i Ziemia Stanisławowska jako obszar współpracy między narodami w 100-lecie sojuszu Piłsudski – Petlura / Redakcja naukowa Adam Adrian Ostanek. Tom II : Polityka – Gospodarka – Kultura. Warszawa – Iwano-Frankiwsk 2020. С. 51–66.
·        Вячеслав Чорновіл – літературознавець і критик (за матеріалами “Кримінальної справи № 196”). Чорноволівські читання: Матеріали VI Всеукраїнської наукової конференції (Київ, 14 березня 2020) / упоряд. В.Ф. Деревінський. Київ : “Бескиди” 2020. С. 132–136.
·        Становлення дипломатичної служби ЗУНР (осінь 1918– весна 1919 рр.). Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. Івано-Франківськ. 2019. № 32. С. 55–66.
·        Кревецький Іван-Мар’ян Іванович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. С. 319–320.
·        Визвольна боротьба УПА на Станиславівщині // Wojna zmieniła wszystko. Stanisławów I Ziemia Stanisławowska w dobie wojny, okupacji i “wyzwolenia” (1939–1945) / Redakcja naukowa A.A. Ostanek, M. Kardas. Tom I : Polityka – Wojskowość. Warszawa – Iwano-Frankiwsk 2019. C. 233–244.
·        Федунишин Любомира, Іванюк Галина До 170-річчя батальйону руських гірських стрільців. Ямгорів. Літературно-краєзнавчий і мистецький альманах. Івано-Франківськ : “Місто НВ” 2019. Число 30 (2). С. 77–81.
·        Вячеслав Чорновіл і Народний Рух України. Чорноволівські читання: Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції (Івано-Франківськ, 15 березня 2019) / упоряд. В.Ф. Деревінський. Івано-Франківськ : Симфонія форте 2019. С. 137–142.
·        Іван Кревецький в українських визвольних змаганнях 1918–1923 рр. // W obliczu nowej rzeczywistości. Stanisławów I Ziemia Stanisławowska w latach 1918–1923 / Redakcja naukowa M. Kardas, A.A. Ostanek, P. Semków. Tom I : Polityka – Wojskowość. Warszawa – Iwano-Frankiwsk 2018. C. 77–89.
·        Правозахисна діяльність В. Чорновола у 1960–1970-х рр. Чорноволівські читання. Візія майбутнього України : Матеріали ІІІ і ІV наукових конференцій, присвячених 80-й річниці з дня народження Вячеслава Чорновола (Київ, 24 грудня 2016, 24 грудня 2017 р.) / упоряд. В.Ф. Деревінського. Київ; Тернопіль : “Бескиди” 2018. С. 197–203.
·        Суспільно-політична та соціально-економічна історія Галичини у краєзнавчих студіях Івана Кревецького. Краєзнавство. Науковий журнал. Київ 2017. № 3–4. С. 357–366.
·        Вивчення І. Кревецьким історичних традицій державотворення в Україні. Україна у світовому історичному просторі: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Маріуполь, 21 квітня 2017 р. / під заг. ред. К. В. Балабанова. Маріуполь : МДУ 2017. С. 141–144.
·        Історія української культури в дослідженнях І. Кревецького. Слов’янознавство і нові парадигми та напрями соціогуманітарних досліджень : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 24 травня 2017 р.). Київ 2017. С. 327–330.
·        Внесок І. Кревецького у вивчення історії України. Молодий Вчений. Науковий журнал. Херсон 2015. № 8 (23 серпня). С. 31–34.
·        Редакційно-видавнича діяльність Івана Кревецького. Europen Applied Sciences. Stuttgart 2015. № 5 (Mai). С. 22–23.
·        Історико-військові дослідження І. Кревецького : оборонна організація руських селян у 1848–49 роках. Воєнна історія. Науково-популярний журнал. Київ 2012. № 1 (61). С. 95–100.
·        Історичні хроніки про поділ Галичини в 1846–1850 рр. у науковій діяльності Івана Кревецького // Вісник Прикарпатського університету. Серія : Історія. Івано-Франківськ : Плай 2012. Вип. 21. С. 189–194.
·        Бібліографічний аналіз історії Галичини кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. у науковому дослідженні Івана Кревецького. Схід. Аналітично-інформаційний журнал. Донецьк 2012. № 4 (118). С. 114–117.
·        Участь Івана Кревецького в національно-визвольному русі в Галичині 1918–1923 рр. // Україна : культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 18 : Західно-Українська народна республіка : До 90-річчя утворення / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів 2009. С. 551–555.
·        Державницька ідея Івана Кревецького. Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно просвітній краєзнавчий часопис.  Івано-Франківськ 2009. Ч. 15–16. С. 199–202.
·        Полікультуротворча діяльність Івана Кревецького // Вісник Прикарпатського університету. Серія : Історія. Івано-Франківськ : Плай 2009. Вип. 16. С. 148–153.
·        Полікультуротворча діяльність Івана Кревецького. “Полікультуротворча діяльність – 2009” : Наукові повідомлення. Київ : ІМВ НАУ 2009. С. 39– 40.

ДМИТРИШИН ІГОР ПЕТРОВИЧ

Посада: заступник директора з виховної роботи.
Освіта та кваліфікація:
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2006 р., спеціальність за дипломом «Музична педагогіка та виховання», кваліфікація «Викладач музики».
Педагогічний стаж: 38 років.
Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: «спеціаліст вищої категорії».
Дисципліни, що викладає: «Культурологія».
Проблемне питання, над яким працює викладач: формування  культури поведінки, почуття патріотизму під час проведення лекційно-семінарських занять.
Електронна адреса: DmytryshynIP@befk.ukr.education
Кабінет, аудиторія, де займається викладач: кабінет суспільних дисциплін, приміщення гуртожитку,  3 поверх, № 30.

КРОПЕЛЬНИЦЬКИЙ ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ

Посада: викладач.
Освіта та кваліфікація:
Державний вищий навчальний Львівський ордена Леніна державний університет імені Івана Франка, 1985 р., спеціальність за дипломом «Історія», кваліфікація «Історик. Викладач історії та суспільствознавства».
Державні та відомчі відзнаки:
– знак «Відмінник освіти України» (наказ №39840 від 17.09.1999 р.);
– Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (наказ №504-к від 01.07. 2002 р.)
Педагогічний стаж: 39 років.
Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: «спеціаліст вищої категорії».
Дисципліни, що викладає: «Історія України», «Всесвітня історія»,  «Економічна теорія».
Проблемне питання, над яким працює викладач: розвиток пізнавальних інтересів студентів в процесі вивчення дисциплін соціально-гуманітарного циклу.
Електронна адреса: KropelnytskyiPM@befk.ukr.education
Кабінет, аудиторія, де займається викладач: кабінет історії, приміщення гуртожитку,  2 поверх, № 20.

НИКОЛИН МИКОЛА ОМЕЛЯНОВИЧ

Посада: викладач, голова профкому коледжу.
Освіта та кваліфікація:
Державний вищий навчальний Львівський державний університет імені Івана Франка, 1995 р., спеціальність за дипломом «Історія України», кваліфікація «Історик. Викладач історії».
Державні та відомчі відзнаки:
подяка Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (наказ №44-к/з від 27.07. 2016 р.).
Педагогічний стаж: 27 років.
Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: «спеціаліст вищої категорії», «викладач-методист».
Дисципліни, що викладає: «Історія України», «Громадянська освіта», «Захист України», «Основи правознавства», «Політологія», «Основи філософських знань», «Соціологія».
Проблемне питання, над яким працює викладач: використання міждисциплінарних зв’язків в процесі викладу матеріалу та їх вплив на засвоєння знань студентами на семінарських заняттях.
Електронна адреса: NykolynMO@befk.ukr.education
Кабінет, аудиторія, де займається викладач: кабінет гуманітарних дисциплін і основ права, приміщення гуртожитку,  3 поверх, №31.

ТИМЕЦЬ ОЛЬГА ЙОСИФІВНА

Посада: викладач-сумісник.
Освіта та кваліфікація:
Державний вищий навчальний Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, 2003 р., спеціальність за дипломом «Історія», кваліфікація «Історик, викладач».
Педагогічний стаж: 17 років.
Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: «спеціаліст вищої категорії», «старший вчитель».
Дисципліни, що викладає: «Історія України», «Всесвітня історія», «Громадянська освіта».
Проблемне питання, над яким працює викладач: використання інтерактивних методів навчання на заняттях з історії та правознавства.
Електронна адреса: TymetsOY@befk.ukr.education
Кабінет, аудиторія, де займається викладач: навчальний підрозділ ВСП «Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ», с. Маріямпіль.
Приймальна комісія ВСП «Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ»

Івано-Франківська обл.,
м. Бурштин, вул. Калуська, 4
Головний корпус, кабінет 17
Тел. (03438) 46-301, 45-746. Моб. 0685785595

Електронна пошта: pk.bek.ifntung@gmail.com

Графік роботи
Понеділок-п’ятниця 09:00-17:00
Субота 09:00-13:00.

Неділя вихідний

СКРИНЬКА ДОВІРИ
Перейти

Для отримання консультацій щодо реєстрації на підготовчі курси, умов вступу та навчання звертайтесь до представників коледжу

Урядова «Гаряча Лінія»
1545

Національна «Дитяча Гаряча Лінія»

0 800 500 225 або 116111